માથું શાનું છે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું શાનું છે?

  • 1

    માથાઝીક કરતાં ન થાકે એવું માથું છે (એમ સૂચવે છે).