ગુજરાતી

માં માથે હાથ મૂકવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માથે હાથ મૂકવો1માથે હાથ મૂકવો2

માથે હાથ મૂકવો1

 • 1

  આશીર્વાદ આપવો.

 • 2

  પોતાનો ગુણસ્વભાવ બીજામાં ઊતરે એમ કરવું.

ગુજરાતી

માં માથે હાથ મૂકવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માથે હાથ મૂકવો1માથે હાથ મૂકવો2

માથે હાથ મૂકવો2

 • 1

  પોતાનો ગુણસ્વભાવ બીજાને આપવો.

 • 2

  આશીર્વાદ આપવો.