માથે હાથ હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે હાથ હોવો

  • 1

    ઓથ હોવી.

  • 2

    આશીર્વાદ હોવો.