મામાનું ઘર કેટલે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મામાનું ઘર કેટલે?

  • 1

    એક બાળરમત-તેમાં બોલાતું ખેલનું વાક્ય.