મારતે ઘોડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારતે ઘોડે

  • 1

    ખૂબ ઝડપ કે ઉતાવળથી.