મારવાડની મઉ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારવાડની મઉ

  • 1

    કંગાળ ને દીન માણસ.