માળખામાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માળખામાં

  • 1

    કાગળ માળખામાં પરોવી-ભરવી દેવો.

  • 2

    કાગળની હકીકત ઉપર ધ્યાન ન આપવું (તે માટે તેને સામેથી દૂર કરી, માળખામાં ભરવી દેવો).