મિથ્યાદુક્કડં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિથ્યાદુક્કડં

જૈન
  • 1

    જૈન
    દુષ્કૃત મિથ્યા થાઓ, એમ દુષ્કૃત્યની માફી-પશ્વાત્તાપ સૂચવતું વાક્ય.

મિથ્યાદુક્કડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિથ્યાદુક્કડું

જૈન
  • 1

    જૈન
    દુષ્કૃત મિથ્યા થાઓ, એમ દુષ્કૃત્યની માફી-પશ્વાત્તાપ સૂચવતું વાક્ય.