ગુજરાતી

માં મિથ્યાદુક્કડુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મિથ્યાદુક્કડું1મિથ્યાદુક્કડં2

મિથ્યાદુક્કડું1

જૈન
  • 1

    જૈન
    દુષ્કૃત મિથ્યા થાઓ, એમ દુષ્કૃત્યની માફી-પશ્વાત્તાપ સૂચવતું વાક્ય.

ગુજરાતી

માં મિથ્યાદુક્કડુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મિથ્યાદુક્કડું1મિથ્યાદુક્કડં2

મિથ્યાદુક્કડં2

જૈન
  • 1

    જૈન
    દુષ્કૃત મિથ્યા થાઓ, એમ દુષ્કૃત્યની માફી-પશ્વાત્તાપ સૂચવતું વાક્ય.