ગુજરાતી

માં મીડું મૂકવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મીડું મૂકવું1મીડે મૂકવું2

મીડું મૂકવું1

  • 1

    રદ કરવું; છોડી દેવું.

ગુજરાતી

માં મીડું મૂકવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મીડું મૂકવું1મીડે મૂકવું2

મીડે મૂકવું2

  • 1

    કાઢી નાખવું; રદ કરવું (માણસમાંથી).