મોખ સાધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોખ સાધવો

  • 1

    તકનો લાભ ઉઠાવવો.

  • 2

    લાગ શોધવો.