મોટું મન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટું મન

  • 1

    ઉદારતા; દરગુજર કરે એવું કે પરોપકારી મન.