મોઢાની વાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢાની વાત

  • 1

    લેખિત નહીં, પણ માત્ર મોઢે મોઢે કરેલી વાત.