મોઢામાંથી દાંત પાડી નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાંથી દાંત પાડી નાખવા

  • 1

    હરાવવું; બોલતું બંધ થાય તેમ કરવું.