મોઢામાં ખીલો ઠોકયો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં ખીલો ઠોકયો હોવો

  • 1

    ન બોલવું; ચૂપ રહેવું.