મોઢામાં ડૂચો દેવો કે ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં ડૂચો દેવો કે ભરવો

  • 1

    બોલતું અટકાવવું.

  • 2

    બહુ મોટો બૂકડો ભરવો.