મોઢામાં થૂંકે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં થૂંકે એવું

  • 1

    પરવા ન કરે એવું.

  • 2

    ટપી જાય એવું; સવાવું.