મોઢામાં લીલું તરણું ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં લીલું તરણું ઘાલવું

  • 1

    લાચારી, દીનતા કે અશક્તિ બતાવવી.