મોઢા પરથી માખ પણ ન ઊડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢા પરથી માખ પણ ન ઊડવી

  • 1

    જેનાથી કંઈ પણ બને નહીં એવું હોવું; નિર્બળ દમ વિનાનું હોવું.