મોઢા પર થૂંકું પણ નહિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢા પર થૂંકું પણ નહિ

  • 1

    સામે પણ ન જોઉં; કેવળ અવગણના કરું.