મોઢા પર શાહી ઢોળાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢા પર શાહી ઢોળાવી

  • 1

    ભોંઠા પડી જવું.

  • 2

    આબરૂને કલંક લાગવું.