મોઢું કાળું શાહી જેવું થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું કાળું શાહી જેવું થઈ જવું

  • 1

    અપજશ કે અપકૃત્યથી ઝાંખું પડી જવું.