મોઢું તપાસીને બોલ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું તપાસીને બોલ!

  • 1

    મર્યાદા સંભાળીને બોલ!.