ગુજરાતી

માં મોઢે થવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોઢે થવું1મોઢે થવું2

મોઢે થવું1

  • 1

    યાદ થઈ જવું.

ગુજરાતી

માં મોઢે થવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોઢે થવું1મોઢે થવું2

મોઢે થવું2

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી મળવું; મળી આવવું.