મોઢે દૂધ સુકાયું ન હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢે દૂધ સુકાયું ન હોવું

  • 1

    છેક બાળક કે નાદાન હોવું.