ગુજરાતી

માં મોઢું ભરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોઢું ભરવું1મોઢું ભરવું2

મોઢું ભરવું1

  • 1

    કોળિયા જેટલું લેવું (ખાવું).

  • 2

    લાંચ આપવી.

ગુજરાતી

માં મોઢું ભરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોઢું ભરવું1મોઢું ભરવું2

મોઢું ભરવું2

  • 1

    કાંઈ આપીને સમજાવવું; લાંચ આપવી.