મોંને ચોકઠું નથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંને ચોકઠું નથી

  • 1

    મોં ઉપર અંકુશ નથી; ગમે તેમ બોલે છે.