મોંનું પાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંનું પાન

  • 1

    ઘણું જ પ્યારું.

  • 2

    જેના વડે શોભા રહે તેવું.