મોંમાં આંગળાં ઘાલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંમાં આંગળાં ઘાલવાં

  • 1

    દંગ થઈ જવું.