મોંમાં થૂંકે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંમાં થૂંકે એવું

  • 1

    ટપી જાય તેવું.