મોંમાં મગ ઓરેલા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંમાં મગ ઓરેલા હોવા

  • 1

    બોલાય નહીં એવી સ્થિતિ હોવી; મોં સાવ બંધ હોવું.