મોરનાં ઈંડાં ચીતરવાં ન પડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોરનાં ઈંડાં ચીતરવાં ન પડે

  • 1

    માબાપનાં લક્ષણ સંતાનમાં કુદરતે ઊતરે.