મોં ઉપર દેવતા મૂકનાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોં ઉપર દેવતા મૂકનાર

  • 1

    મરનારનો નજીકનો સંબંધી.