ગુજરાતી

માં રક્ષતાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રક્ષતા1રુક્ષતા2રૂક્ષતા3

રક્ષતા1

વિશેષણ

 • 1

  રક્ષા વિષેનું.

ગુજરાતી

માં રક્ષતાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રક્ષતા1રુક્ષતા2રૂક્ષતા3

રુક્ષતા2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રુક્ષત્વ.

ગુજરાતી

માં રક્ષતાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રક્ષતા1રુક્ષતા2રૂક્ષતા3

રૂક્ષતા3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રૂક્ષત્વ; લૂખાશ; કઠોરતા.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રક્ષા વિષેનું.