રેખમાલનો કાગળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેખમાલનો કાગળ

  • 1

    ધાતુ વગેરેનો કઠણ ભૂકો ચોટાડેલો કાગળ.