રગ ઝાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રગ ઝાલવી

  • 1

    મનોવૃતિ સમજી લઈ તે દ્વ્રારા કામ લેવું.