રજકણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રજકણ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    ધૂળનો કણ.

  • 2

    રજ જેવો નાનો કોઈ કણ.