ગુજરાતી માં રડતી રાધાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રડતી રાધા1રડતી રાધા2

રડતી રાધા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાધા જેવી રડતી સ્ત્રીને માટે મજાકમાં કહેવાય છે.

ગુજરાતી માં રડતી રાધાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રડતી રાધા1રડતી રાધા2

રડતી રાધા2

  • 1

    રધા જેવી રડતી સ્ત્રીને માટે મજાકમાં કહેવાય છે.