રુદ્રાક્ષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રુદ્રાક્ષ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    એક વૃક્ષ અને તેનું બી.