રહેતે રહેતે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રહેતે રહેતે

  • 1

    ધીમે ધીમે; ક્રમે ક્રમે.