રાજસત્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજસત્તા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાજાની કે રાજ્યની સત્તા.

  • 2

    રાજ્ય ચલાવનાર સત્તા.