રાજસત્તાત્મક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજસત્તાત્મક

વિશેષણ

  • 1

    રાજસત્તા સંબંધી.

  • 2

    જેમાં રાજાની સત્તા ચાલતી હોય તે.