રાણીનો સાળો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાણીનો સાળો

  • 1

    અંધેર કારભારમાં જૂઠો સત્તાસંબંધ બતાવી દમામ કરનાર માણસ.