રાતી પાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાતી પાઈ

  • 1

    અલ્પમાં અલ્પ નાણું; ફૂટી બદામ; સાવ નિર્ધનતા.