રાન રાન ને પાન પાન થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાન રાન ને પાન પાન થઈ જવું

  • 1

    પાયમાલ ને હેરાન થઈ જવું; ખરાબખસ્ત થઈ જવું.