રામનું નામ દો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રામનું નામ દો

  • 1

    ભગવાનનું ભજન કરો; કંઈ સારું કામ કરો.

  • 2

    એ વાત જવા દો; હવે કંઈ વળવાનું નથી.