રાવણ જેવું મોઢું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાવણ જેવું મોઢું

  • 1

    ચડેલું-રિસાયેલું મોં.

  • 2

    સૂજીને મોટું થયેલું મોં.