ગુજરાતી માં રૂપિણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રૂપિણી1રૂપિણી2

રૂપિણી1

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રૂપવાન; રૂપવાળી.

ગુજરાતી માં રૂપિણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રૂપિણી1રૂપિણી2

રૂપિણી2

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રૂપવાળી.

  • 2

    સમાસને અંતે ('રૂપી'નું સ્ત્રી૰).