રોગ કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોગ કાઢી નાખવો

  • 1

    રીસ કે ધૂંધવાટ કાઢી નાખવો.

  • 2

    ઠેકાણે આણવું; પાંશરું કરવું.