લઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લઈ જવું

  • 1

    દોરવું.

  • 2

    ઊંચકી જવું તેડી જવું.

  • 3

    ચોરી જવું.