લંકાની લાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લંકાની લાડી

  • 1

    ઘણે દૂરની કન્યા.